සුවද කැකුළු

Saturday, September 24, 2011

පේලි පේලි....

පේලි පේලි පේලි සැදී ඇත්තු ඇදෙනවා
පේලි පේලි පේලි සැදී නැට්ටුවෝ එනවා...//
බෝල බෝල බෝල වගේ එළි කැරකෙනවා
පාර දිගේ විහාරයට පෙරහැර යනවා
අපේ ගමේ විහාරයට පෙරහැර යනවා....

සුදු පිරුවට ලෙද ළමාසාරි ඇද....//
චූටි චූටි චූටි ළමයි කොඩි ගෙනයනවා
සාධු සාධු සාධු කියා පෙරහැර යනවා
පේලි පේලි.....

සේසත් අරගෙන තෙල්මල් ඉසගෙන...//
චූටි චූටි චූටි ළමයි කොඩි ගෙනියනවා
සාදු සාදු සාදු කියා පෙරහැර යනවා
පේලි පේලි......//

No comments:

Post a Comment