සුවද කැකුළු

Friday, September 2, 2011

පොඩි තාරා


මගෙ පොඩි තාරා
පී පී ගෑවා
හොට රතු පාටයි
ඇග සුදු පාටයි
අර අර පේනා
සීතල පොකුණේ
අත්තටු සලලා
පීන පීන නෑවා

No comments:

Post a Comment