සුවද කැකුළු

Friday, September 2, 2011

සාධු...සාධු....සාධු....!!!

පුංචි ළමුන් එකතු වෙලා
දාගැබ සදලා......
බෝ පැලයක් සිටුවාලා
බුදු රුව තනලා......
සාධු කියාලා වදින්න
වෙහෙරක් 
සැදුවා.........//

No comments:

Post a Comment