සුවද කැකුළු

Tuesday, September 6, 2011

චූටි කුරුල්ලනි...

චූටි කුරුල්ලනි චූටි බටිත්තනි
පියාසලා අහසේ
රංචු ගැසී පියඹන්න ඉතිං අර 
ලස්සන ආකාසේ
කන්ද උඩින් අර
ලස්සන හිරු නැග 
ලොවම අවදි කරනා
කුරුළු හඩින් මුළු ලොවම අවදි කර
දවස උදා වෙනවා......

චූටි කුරුල්ලනි.......
කීචි බීචි ගා චූටි කුරුල්ලෝ
චූටි ගීත ගයතෙයි
ගීත ගයාලා චූටි කුරුල්ලෝ
වන්නමකුත් නටතෙයි
ගීත ගයාලා වන්නම් නටලා
ලොවම අවදි කරතෙයි
චූටි බබාලා ඒවා බලාලා
සතුටු සිතින් නැලවෙයි
චූටි කුරුල්ලනි......

ගායනය . ප්‍රියංගා වීරසේකර

No comments:

Post a Comment