සුවද කැකුළු

Thursday, September 10, 2015

බඹර කවි
බැද්ද වටට සුදු මොර මල්                          පිපීලා
සද්ද කර බඹරු ඒ වග                              වයාලා
ඉටිත් පැණිත් ලොව සැමටම                   බෙදාලා
යන්නත් බඔරු දුක් මැසිවිලි                     කියාලා


අහසේ ගොසින්  තරු යට සැගවුනා           දෝ
පොළවේ ගොසින් වැලි යට සැගවුණා       දෝ
මුහුදේ ගොසින් රළ යට සැගවුණා            දෝ
බඹරිදුනේ උඹ කොයි රට ගියා                 දෝ


නව නවා බඹර අතු අග යන                       කලට
නැමී නැමී කදින් බර විය අතු                      අගට
වදේ කඩාලා බැරිවුනි                           බාන්නට
මුලෙන් කද බිදුනි දෙන්නගෙ                කරුමයට


උල්ලා පොළ ගමට එන්නේ වස               බඹරු
වෙනත් ගම්වලට එන්නේ හොද                බඹරු
මලකද බලන්නට එන්නේ රදළ                  වරු
අම්මගෙ හිතේ දුක් නළවන්නේ                කවුරු


කන්දෙන් බසින්නේ ළිය ගෙදර බල          බලා
මන්දෙන් බදින්නේ අසු නොවන වල්        කුලා
දැන් දැන් ලියන්නේ සිත්තම දුරින්              දුරා
යන්නෙමි මල්ලියේ සදගල වැටෙන           තුරා

Tuesday, September 8, 2015

කරත්ත කවි
තණ්ඩලේ දෙන්න දෙපොළේ                              දක්කනවා
කටුකැලේ ගාලෙ නොලිහා වද                                 දෙනවා
හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ                                        දනවා
පව්කළ ගොනෝ ඇදපන් හපුතල්                             යනවා

කළුගල් තළාලයි පාරට                                        දමන්නේ
එම ගල් පෑගිලයි ගොන්කුර                           ගෙවෙන්නේ
ගොනා නොවෙයි හරකයි බර                            අදින්නේ
කිරිගල්පොත්ත කන්දයි අපි                              නගින්නේ

ආරන්නේ පදුර වටකර දළු                                          ලන්ට
පීරන්නේ වරල තෙල් ගා ඔප                                    වෙන්ට
මෝරන්නේ හදේ කළුවර වැඩි                                   වන්ට
තේරෙන්නේ නැද්ද මේ දුක                                දෙවියන්ට

රෝද දෙකට තෙල් දාපිය                                     කැරකෙන්ට
ගොනාගේ අගට කොපු දාපිය                                  බබළන්ට
ගොනුගෙ කරට මිණි බැදපිය                                  නදදෙන්ට
කෝටුව අරන් එළවාපිය ගොනු                                    යන්ට

එගොඩ ගොඩේ සපු කණුවේ බැන්ද                      ගොනා
මෙගොඩ ගොඩේ නා කණුවේ බැන්ද                    ගොනා
දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්න                         ගොනා
අපොයි මගේ රන් මුතු වල්ලියා                            ගොනා