සුවද කැකුළු

Tuesday, August 30, 2011

පුංචි කිරිල්ලකි......

අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා
අල්ලා ගන්නට හනික වරෙල්ලා
කිචි බිචි ගාමින් 
පියඹා යනවා....
හවස කැදැල්ලට පෙරළා එනවා

අන්න බලන් සකි
පුංචි කිරිල්ලකි
ඇත්තෙන් ඈ හරි ලස්සන කෙල්ලකි

කිලිටි වෙතැයි කියලයි කනගාටු
කවුද කුරුල්ලට 
දුන්නෙ පිහාටු......//මේ ගීතය මම හෝඩියේ පංතියේදී ඉගෙන ගත්ත එකක් 

1 comment:

  1. Who is the Artist of this song (on Educational Purpose)

    ReplyDelete