සුවද කැකුළු

Wednesday, August 31, 2011

බලු රාලේ........

පුංචි බලු රාළේ
මා ගෙදර නැති වේලේ
කවුද මගේ බෝලේ
පෙරල පෙරලා
මිදුලේ හිටියේ......

No comments:

Post a Comment