සුවද කැකුළු

Tuesday, August 30, 2011

කූඹි පොඩිත්තා

එක දවසක් දා - කූඹි පොඩිත්තා
කොස් කොළ ඇද උඩ 
දොයියා ගත්තා
අහස කළු උණා
වහින්න ගත්තා
කූඹි පොඩිත්තා 
අඩන්න ගත්තා

අම්මට ඇහුණා - දුවගෙන ආවා
කූඹි පොඩිත්තා - තුරුලට ගත්තා
තාත්තා ආවා
මොකදැයි ඇහුවා
කූඹි පොඩිත්තා නලවා ගත්තා......

No comments:

Post a Comment