සුවද කැකුළු

Wednesday, August 31, 2011

කඩිසර කූඹි

බිත්තියෙ කළු ඉරක් ඇදලා
බැලුවා
ඒ කවුද කියලා
ඉරක් නොවෙයි
කූඹි රැලක්
ගමනක් යනවා.......//
කඩිසර ගමනින් යන්නට
පේලිය
නොකඩා යන්නට.....
කූඹින් නෑ
කවදාවත්
රංඩු කරන්නේ.......//
මගේ පුංචි දෝණිගෙන් ඉගෙනගත්ත පුංචි ගීයක්

No comments:

Post a Comment