සුවද කැකුළු

Friday, November 16, 2012

මල් උයන

කූඩලු අරලිය වතුසුදු
රුක් අත්තන ගොඩ මානෙල්
බදුවද බුත්සරණ ඉද්ද
රාජ පොහොට්ටු ද කනේරු

වෙන වෙන හොද පාට ඇදුම්
ඇදගත් පොඩි ළමයි පෙළක්
වගෙයි නේද මේ ගස් ටික
නොයෙක් පාට මල් පිපිලා

මගේ නංගිගෙ පොඩි හිනාව
වගේය මේ පිච්ච පොකුර
ඇගෙ කම්මුල් දෙකේ පාට
කොයින්ද මේ රෝස මලට

ඉරුගේ පොඩි පැටවුන් මෙන්
බබලන රන්වන් මල් ඇති
මේ කිණිහිරි ගහ බලන්න
මහණ වෙලා වගේ නේද?

No comments:

Post a Comment